Kategoria: Świat medycyny

WYRAŹNA TENDENCJA SPADKU

Okazało się, że jeśli chodzi o    gruźlicę, dur brzuszny, odrę i płonicę, to środki te były wprowadzone w momencie, kie­dy współczynnik zgonów z powodu każdej z tych chorób wykazywał już wyraźną tendencję spadku ...

TRENDY UMIERALNOŚCI

Natomiast trendy umieralności w pozostałych czterech chorobach (zapalenie płuc, grypa, krztusiec i błonica) są względnie wyrównane i „nie naruszone” przez środki medyczne, chociaż owe środki zostały wprowadzone stosunkowo wcześnie, kiedy współczynniki zgonów ...

POPRAWA SYTUACJI W DZIEDZINIE

Więk­sza część spadku umieralności na gruźlicę [w USA w latach 1919—1964 — przyp. M. S.] nie mogła się wiązać ani z czynnym uodpor­nieniem przeciwko tej chorobie (żadnego z «pokoleń» tam reprezentowanych nie ...

NIE DOCENIONA WARTOŚĆ

Sądzę jed­nak, że McKeown nie docenia jej wartości. W roku 1977 podobny pogląd wyraziło kilku badaczy brytyjskich (na łamach znanego pis­ma fachowego „The Lancet”), którzy zakwestio­nowali niektóre twierdzenia McKeowna. Prze­de wszystkim zwrócono ...

OGRANICZENIE SPRAWNOŚCI

Wysoką umieralność powodują współcześnie nie choroby zakaźne — ostre i przewlekłe, ale mezakaźne choroby przewlekłe (rys. 15, 20 26). Poprzednio stwierdziliśmy, że współczyn­niki zgonów z powodu chorób przewlekłych me są dobrym wskaźnikiem ...

RACJONALNOŚĆ OCENY

Dla ludzi poniżej 45 roku życia wzrost ten był niewielki, wynosił mniej ; dla ludzi 45-letnich i starszych o     dni. Równocześnie wykazano, że niewiel­ki wzrost przeciętnego dalszego życia tej grupy w badanym dziesięcioleciu ...

WARTOŚĆ LECZENIA

Najbardziej intere­sujące są w tym badaniu ogólniejsze sprawy, na które autorzy zwrócili uwagę amerykań­skich polityków społecznych. Zastrzegają się przy tym, że wielkim błędem byłoby arbitral­ne obcinanie budżetu na służbę zdrowia na zasadzie, ...

INNE CHOROBY I ZAGROŻENIA

Inaczej ma się rzecz w wielu innych cho­robach i zaburzeniach. Nie kwestionując ogromnego rozwoju wiedzy medycznej w od­niesieniu do przyczyn i historii przebiegu wielu chorób, McKinlayowie są zdania, że wbrew utartej opinii ...

SPECJALNY RAPORT

Autorzy nie twierdzą, że trzeba przerwać działania, które okażą się nieefektywne, sprzeciwiają się jed­nak, żeby obciążały one budżet publiczny. Każdy człowiek powinien mieć możność pod­dania się zabiegom o wątpliwej efektywności, tylko że ...

TECHNIKI KONTROLNE

Obecne techniki kontrolne są tam stosunkowo słabe i lekarze często nie ma­ją rozeznania co do skuteczności swych inter­wencji. W roku 1972 epidemiolog A. L. Cochrane opublikował interesującą książkę na ten temat. Zawiera ona ...

SKŁONNOŚĆ MEDYCYNY

L. Cochrane sądzi jednak, że nie należy przesadzać ze skłonnością medycyny do wpro­wadzania w błąd siebie samej. Medycyna jest nauką stosowaną i efektywność pozostaje cen­tralnym punktem ideologii zawodowej, na­wet jeśli od czasu ...

PRZEKONUJĄCY DOWÓD

Po drugie — jego własna książka jest przekonującym dowodem dobrej woli lekarzy brytyjskich, wyrażającej się w szybkości, z jaką przystąpili oni do stosowania LBK — metody bardzo przecież skomplikowanej i cza­sochłonnej. Istnieje ...