KAŻDY KRAJ

Kluczem do tego jest pod­stawowa opieka zdrowotna”.Każdy kraj powinien określić i realizować własną formę elementarnej ochrony zdrowia, zgodną ze swymi warunkami, możliwościami i potrzebami. Lecz ogólne ramy programu na­kreślonego przez Światową Organizację Zdro­wia są podobne dla wszystkich: „Pojedynczy człowiek i cała rodzina powinni mieć zapew­nioną elementarną ochronę zdrowia odpowied­nio do swoich warunków społecznych, w for­mie dostępnej i możliwej do przyjęcia. Kon­cepcja ta wyznacza wyraźne priorytety: pro­filaktyka przed leczeniem, odżywianie przed sztucznymi witaminami, regionalne ziołolecz­nictwo przed importem leków, troska o czys­tość wody przed antybiotykami, mleko matki przed sztucznymi odżywkami dla dzieci, te­renowe ośrodki zdrowia przed wielkimi szpi­talami, szeregowi pracownicy służby zdrowia przed wysoko kwalifikowanymi leka­rzami”.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)