MEDYCYNA NOWOCZESNA

Medycyna nowoczesna jest nastawiona naukowo. Wyklucza więc ze swej orbity ma­giczne i religijne wyjaśnienia zdrowia, choro­by, życia i śmierci. Filozoficzne kwestie zna­czenia i sensu, jakie nasuwa cierpienie i do­świadczenie chorobowe, milcząco pomija, uzna­je raczej skrycie niż jawnie. Przeważa pewny siebie i energiczny racjonalizm. Według tego nastawienia choroba i przedwczesna śmierć, tak jak inne liczne problemy gnębiące czło­wieka, będą się progresywnie poddawać bada­niom naukowym, energicznym akcjom, zorga­nizowanej opiece. Opieka ta, zarówno nad jednostką, jak zbiorowością jest zinstytucjo­nalizowana w rozmaitych układach stosunków międzyludzkich nie opartych na związkach pokrewieństwa.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)