POZYCJA LEKARZA W SPOŁECZEŃSTWIE

Jak w związku z tym wszystkim przedsta­wia się obecnie pozycja lekarza w społeczeń­stwie amerykańskim? Niewątpliwie w zasad­niczy sposób zmieni ją wprowadzenie po­wszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, co — jak się zdaje — nieuchronnie musi nastąpić. Lekarz amerykański stanie się wtedy mniej dominujący i autonomiczny, będzie w więk­szym stopniu niż teraz obiektem kontroli i mo­że z czasem bardziej upodobni się do lekarza typu skandynawskiego czy brytyjskiego. Już teraz zachodzą wyraźne przemiany. Wyrażają się one w dążeniu do większej równości, ko­legialności, odpowiedzialności i rozliczania się lekarza wobec pacjentów, ich rodzin, innych za­wodów medycznych i opinii publicznej; w pró­bach ograniczenia aspektu hierarchicznego roli lekarza, w rosnących żądaniach praw pacjen­tów, w rozwijaniu samopomocy w chorobie, bez udziału lub z ograniczonym udziałem le­karza; we wzroście autorytetu i usamodziel­nianiu się zawodów medycznych zwanych po­mocniczymi (przede wszystkim pielęgniarki} i przejmowaniu przez nie niektórych funkcji sprawowanych dotąd przez lekarza, a także a może przede wszystkim — we wzrasta­jącym udziale rządu federalnego i rządów sta­nowych w kwestiach związanych ze zdrowiem medycyną.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)