PROBLEM PODSTAWOWY

Jest to problem podstawowy, wyrażający się w pyta­niu, czy uczestnictwo w organizacji zmniejsza alienację, innymi słowy — czy tylko ludzie nie wyalienowani uczestniczą w organizacjach, których głównym celem jest sprawowanie kontroli nad niektórymi sferami życia społecz­nego. Jeśli ta interpretacja jest prawidłowa, to staje się jasne, że wyobcowanie biednego z organizacji formalnej (a służba zdrowia w Stanach Zjednoczonych jest taką wysoce zbiurokratyzowaną organizacją) trzeba trakto­wać jako poważny problem. Tendencja do na­silania się biurokratyzacji, nie tylko w dzie­dzinie zdrowia i opieki socjalnej, lecz także w sferze ekonomicznej, zawodowej i oświato­wej, musi doprowadzić do dalszego systema­tycznego wyobcowywania się najniższych warstw ludności z głównego nurtu życia spo­łeczeństwa masowego.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)