PRZYPISYWANE LUDZIOM CHOROBY

Mieli na myśli to, że przypisywanie choroby niektórym ludziom, przyczepianie etykiety, takiej jak np. „inwali­da”, „upośledzony umysłowo”, „gruźlik”, mo­że pociągać za sobą ujemne skutki społeczne dla jednostki lub zbiorowości, wynikające z piętna ciążącego na ludziach naznaczonych taką etykietą i leczonych w instytucjach me­dycznych jako chorzy. Autorzy ci wychodzili z założenia, że to co definiuje się jako zdrowie czy chorobę, normalność czy nienormalność, zdrowe czy chore zmysły, zmienia się w za­leżności od społeczeństwa, kultury, okresu historycznego, a nawet w tym samym społe­czeństwie i w tym samym czasie występują duże różnice. Stąd medyczne kategorie diag­nostyczne nie są uniwersalne, obiektywne ani koniecznie prawdziwe. Wiążą się raczej z kul­turą, klasą społeczną i czasem, często bywają etnocentryczne i w równej mierze mogą być sumą cech obserwowanego, jak artefaktem wynikającym z prekoncepcji obserwującego.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)