SYSTEM OCHRONY ZDROWIA

Sys­tem ochrony zdrowia współczesnego społe­czeństwa jest wyrazem jego kulturowego ducha czasu. Lekarze, wraz z miejscami ich kształcenia i pracy, stanowią ważną część struktury społecznej. W społeczeństwach so­cjalistycznych, a także w Wielkiej Brytanii, krajach skandynawskich i w coraz większym stopniu także w innych krajach służba zdrowia jest już lub staje się jeszcze jedną formą dzia­łalności państwa, podobnie jak oświata, trans­port i komunikacja, planowanie miast, gospo­darka mieszkaniowa.Próbowano także ustalić na przykładzie Kanady bezpośredni związek przyczynowo- skutkowy między wprowadzeniem ustawo­dawstwa w zakresie zdrowia a zdrowiem lud­ności — określonym za pomocą rozmaitych stanów patologicznych. W rezultacie potwier­dzała się ocena państwowej służby zdrowia w Wielkiej Brytanii po upływie około dwudzies­tu lat od jej powstania (p. s. 102—104).

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)